Podnebne spremembe so v zadnjih letih povzročile izjemno nestabilnost narave, kar vpliva na razpoložljivost in kakovost vode v številnih evropskih regijah. Pomanjkanja in težave pri upravljanju vode, ne le v kmetijskem sektorju, povzroča napetosti med regijami in podjetji/kmetijami zaradi razpoložljivosti, kakovosti in porazdelitve. Glede na to, da je pri nekaterih proizvodih potreba po vodi izjemno velika in da je v nekaterih državah vodovodno omrežje za kmetijske dejavnosti staro in pušča, je potrebno resno vzeti ta problem.

Dokazi in manjkajoče kratkoročne in dolgoročne rešitve/perspektive za trajnostne rešitve so podlaga za ta projekt, katerega cilj je:

Ozaveščanje o nevarnosti pomanjkanja vode in nevarnosti onesnaževanja

Usposabljanje, ki omogoča optimalno rabo in kakovost vodnih virov

Izmenjava primerov, povezanih z kmetijskimi tehnikami ki so učinkovite in manj onesnažujejo

Voda je primarni vir za proizvode kmetijstva in pomemben dejavnik za druge sektorje, hkrati pa je tudi javna dobrina, za katero stoji javni interes. Kmetijstvo ima kot glavni uporabnik vodnih virov veliko odgovornost pri upravljanju naravnih virov. In če še bolj razširimo temo: kmetijstvo kot sektor vpliva na rabo vode, pa tudi na podnebne spremembe – vsaj na tisti del sprememb, ki jih povzroča človek.

Projekt želi slediti pristopu od spodaj navzgor, kar pomeni učenje od praktikantov in pridobivanje njihovega znanja, vzorce in metode na področju trajnostnega upravljanja z vodo v kmetijstvu, ki temelji na treh elementih:

Povzetek vodnika

Primeri dobre prakse

Moduli usposabljanja

Metodologija usposabljanja v okviru projekta temelji na pristopu odprtih izobraževalnih virov (Open Educational Resources – OER), tako da se razvijajo digitalna gradiva za usposabljanje, ki bodo na voljo pod licenco ‘’creative commons’’, ki omogoča njihovo brezplačno uporabo in distribucijo. Gradiva za usposabljanje bodo na voljo v angleškem, španskem, slovenskem, nemškem, italijanskem in francoskem jeziku.

Uporabniki končnega izdelka bodo pridobili obsežno znanje o trajnostnem gospodarjenju z vodo in bodo lahko prispevke drugih kmetov iz vse Evrope uporabili za iskanje ustreznih rešitev za svoje specifične razmere ter se naučili, kako pomagati drugim, ki se spopadajo z istimi težavami.

Kmetijstvo se mora zavedati omenjenih problemov in se pripraviti na svoj obstoj in obstoj podeželja. Okoliščine silijo kmete, da razmislijo o novih strategijah upravljanja kmetijstva, ki na novo opredeljujejo upravljanje vode, s katerim se bodo naše kmetije najbolje prilagodile razmeram in hkrati ohranile visoko kakovost proizvodov.

Bistveno je, da se oblikujejo znanje, spretnosti, stališča in vrednote, povezane z kvalitetnim in trajnostnim upravljanjem voda na kmetijah. Izmenjava projektnega dela in podjetniških izkušenj bo obogatila in pospešila potreben razvoj sektorja v celotni Evropi.

On Friday 5 April 2024, a consultation on the strategy for the development of Biotechnical education and training took place in the National Council Chamber.

We're happy to announce that @EuwayProject was showcased during the event!

Load More